Akty prawne, interpretacje, praktyczne wskazówki

Obowiązki związane z zakończeniem ewidencjonowania obrotów na kasie fiskalnej

Obowiązki związane z zakończeniem ewidencjonowania obrotów na kasie fiskalnej

Jak stwierdziliśmy w artykule wstępnym, właściwie każdy etapie użytkowania kasy fiskalnej jest objęty ścisłym nadzorem Urzędu Skarbowego i wiąże się z pokaźną listą zakazów i nakazów, które podatnik musi przestrzegać pod groźbą rozmaitych sankcji skarbowych. Przy czym skala owych restrykcji jest dość szeroka – za niedopełnienie obowiązków związanych z użytkowaniem kasy podatnik może być ukarany nie tylko kilkusetzłotowym mandatem, lecz również karą grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych, a nawet karą pozbawienia wolności.

Jednak nie tylko użytkowanie kasy jest objęte prawnymi wymogami – także zakończenie pracy urządzenia musi przebiegać w formie narzuconej przez ustawodawcę. Dlatego przedsiębiorca, który zamierza wyrejestrować urządzenie, musi wykonać następujące formalności:
  • powinien zawiadomić Urząd Skarbowy o zamiarze likwidacji kasy i umówić się z przedstawicielem fiskusa na odczyt z pamięci fiskalnej na określoną godzinę w określonym miejscu (w zależności od decyzji urzędnika skarbowego może to być siedziba firmy serwisującej, miejsce zainstalowania kasy fiskalnej lub Urząd Skarbowy, do którego należy wówczas przywieść urządzenie),
  • poinformować o zamiarze przeprowadzenia odczytu serwisanta i podać mu termin wyznaczony przez Urząd Skarbowy (można również zastosować odwrotną metodę – czyli najpierw powiadomić firmę serwisującą i scedować na nią obowiązek zawiadomienia urzędu),
  • dokonać odczytu zawartości pamięci fiskalnej – zostaje wówczas wykonany raport rozliczeniowy za cały okres użytkowania kasy. Wydrukowanie raportu rozliczeniowego blokuje działanie urządzenia – w tym momencie kasa traci funkcję ewidencjonowania obrotów,
  • odczyt musi być wykonany w obecności 3 osób: użytkownika kasy, urzędnika US oraz serwisanta,
  • po wydrukowaniu raportu urzędnik US spisuje Protokół, który jest ostatecznym dowodem likwidacji urządzenia (wzór protokołu zawiera załącznik nr 4 do rozporządzenia). Protokół powinien być sporządzony w 3 egzemplarzach – po jednym dla użytkownika, serwisanta oraz dla urzędu skarbowego.
Uwaga! Przed odczytem zawartości pamięci fiskalnej warto się upewnić, czy mamy wydrukowane wszystkie raporty okresowe i ewentualnie uzupełnić braki. Po zakończeniu pracy kasy w trybie fiskalnym ich sporządzenie nie będzie możliwe.
Nawet po likwidacji kasy mamy obowiązek przechowywania przez okres pięcioletni wszystkich raportów fiskalnych, kopii paragonów, protokołu z odczytu pamięci fiskalnej oraz książki serwisowej kasy!!!
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. (Dz.U.Nr 212, poz. 1338) w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz stosowania tych kas przez podatników.
Rozdział 3, § 17 Pkt 8 w brzmieniu: Zakończenie pracy w trybie fiskalnym przez każdą kasę lub wymiana pamięci fiskalnej kasy wymaga dokonania, z udziałem pracownika urzędu skarbowego, czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy, z której sporządza się protokół według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

 

2. Wyrejestrowanie kasy przed upływem 3 lat od jej zainstalowania zobowiązuje podatnika do zwrotu ulgi
Warto przypomnieć, iż ulga na zakup kasy fiskalnej jest przywilejem, który przysługuje podatnikowi po spełnieniu określonych warunków. Jednym z nich jest wymóg używania kasy przez okres co najmniej trzyletni – licząc od daty rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży. Wyrejestrowanie kasy przed tym terminem powoduje konieczność zwrotu ulgi.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Art. 111 ust. 6 w brzmieniu: „Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w terminie zgłoszeń kas do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis a także w przypadkach naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1″.
Warto w tym miejscu miejscu zauważyć, iż zacytowany wcześniej przepis może dotyczyć różnych sytuacji i odnosić się nie tylko do wyrejestrowania kasy spowodowanego zamknięciem działalności gospodarczej.  W zasadzie przepis ma zastosowanie również wówczas, gdy nastąpi trwała utrata kasy fiskalnej (np. w wyniku kradzieży lub zniszczenia), a także w przypadku wymiany uszkodzonej kasy na nową w ramach gwarancji. Tak więc każde zaprzestanie ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej, mające trwały i nieodwracalny charakter – zmusza podatnika do zwrotu ulgi. Warto w tym miejscu przytoczyć decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z 13 października 2006 r. (nr PI/443-33/06/Z/09), w której została podana interpretacja zapisu ustawy (decyzja dotyczy pisma podatnika, który stracił kasę w wyniku kradzieży):  „(…) Termin „zaprzestanie użytkowania” nie został zdefiniowany w rkr ani też w uptu, zatem należy odwołać się do definicji określonej o słowniku języka polskiego. Zgodnie z tym słownikiem wyraz „używać” oznacza posłużyć się czymś, zastosować coś jako środek, narzędzie. Natomiast wyrażenie „zaprzestać” oznacza przerwać jakąś czynność, zaniechać robienia czegoś. Jak wynika z powyższej definicji, termin „zaprzestanie użytkowania” odzwierciedla sytuację, w jakiej znajduje się wnioskujący, bez względu na to, czy zaprzestanie użytkowania było wynikiem nieumyślnego zdarzenia losowego, czy też wynikało bezpośrednio z zaplanowanego działania.
Jak wynika z powyższego, dla fiskusa nie jest istotny powód zaprzestania użytkowania kasy, a jedynie sam fakt, że nie będzie ona wykorzystywana przy ewidencjonowaniu sprzedaży.
Uwaga! Ze względów podatkowych bardziej opłacalna może się okazać naprawa uszkodzonego urządzenia, niż wymiana zepsutej kasy na nowy egzemplarz. Dlatego decyzję o przyjęciu w ramach gwarancji nowego urządzenia należy poprzedzić dokładną kalkulacją finansową.

 

3. Podatnik, który samowolnie zlikwidował kasę bez przeprowadzenia odczytu pamięci, może zostać przez Urząd Skarbowy ukarany
Przedsiębiorca, który zignorował obowiązek przeprowadzenia odczytu pamięci fiskalnej kasy rejestrującej przed jej likwidacją, może ponieść z tego tytułu przykre konsekwencje. W tym przypadku podstawą do wymierzenia kary jest art. 80 § 1 Kodeksu karnego skarbowego. Zapis ten stanowi, iż „Kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych”.

 

4. Po wyrejestrowaniu kasy z ewidencji urzędu skarbowego możemy nią rozporządzać w dowolny sposób
Po dokonaniu odczytu z pamięci fiskalnej kasy i wykreśleniu urządzenia z ewidencji urzędu skarbowego, dalsze losy kasy zależą wyłącznie od naszej decyzji. Możemy oddać urządzenie do utylizacji lub – jeśli istnieje taka możliwość – odsprzedać je producentowi. Możemy również wystawić urządzenie na Allegro (przepisy wprost tego nie zabraniają), ewentualnie zachować kasę w celu powtórnego jej uruchomienia (rzecz jasna, po wymianie modułu fiskalnego).
Możemy wreszcie wykorzystać kasę jako przycisk do papieru – ostatecznie, jest naszą własnością i na tym etapie możemy z nią zrobić, co tylko zechcemy. Po wyrejestrowaniu kasa staje się zwykłym urządzeniem, którym możemy dysponować zgodnie z własną wolą, bez obaw, iż naruszymy obowiązujące prawo.
Przynajmniej tak długo, aż ustawodawca nie wpadnie na pomysł, by wyrejestrowane kasy objąć kolejnym przepisem…

 

 

 

One Comment

  1. Muszę wygospodarować sobie trochę więcej czasu wieczorami, by móc częściej tu zaglądać. Dziękuje za wszystkie notki, bardzo przydadzą mi się wszystkie zawarte w nich informacje.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Choose a Rating