Akty prawne, interpretacje, praktyczne wskazówki

Kogo dotyczy obowiązek posiadania kasy fiskalnej? Zwolnienia podmiotowe

Kogo dotyczy obowiązek posiadania kasy fiskalnej? Zwolnienia podmiotowe

Users
Obecnie większość przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną musi ewidencjonować obroty za pomocą kasy lub drukarki fiskalnej. Istnieją jednak pewne grupy podatników zwolnionych przez ustawodawcę z tego obowiązku. Grupy te zostały wymienione w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.  Podstawą prawną do wydania takiego rozporządzenia jest ustawa o podatku od towarów i usług.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Rozdział 3: Kasy rejestrujące, Art. 111. pkt. 7.3 w brzmieniu: „Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia: może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu”.

Jak więc wynika z ustawy, zwolnienia z konieczności posiadania kasy fiskalnej są przez Ministra Finansów przyznawane na czas określony – w rozporządzeniu zawsze są podane ramy czasowe, do których obowiązują poszczególne zwolnienia.  Może więc się zdarzyć, iż przedsiębiorca objęty w jednym roku zwolnieniem, w drugim straci do niego prawo.
Warto również dodać, iż większość owych zwolnień posiada charakter warunkowy. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca, który początkowo kasy mieć nie musi, z czasem – po spełnieniu określonych warunków – trafia do grupy podatników, w stosunku do których ministerstwo nie przewiduje zwolnienia. Dlatego warto być czujnym i dokładnie śledzić kolejne nowelizacje wspomnianego wcześniej rozporządzenia. Ministerstwo co pewien czas zmienia bowiem niektóre wytyczne i wprowadza nowe kryteria decydujące o zwolnieniu.

 

Niestety, z reguły są to zmiany, które narzucają obowiązek posiadania kasy kolejnym grupom podatników. Jak się wydaje, od 2013 roku kasy fiskalne będą mieć musiały np. szkoły nauki jazdy, które do tej pory były zwolnione z tego obowiązku, a które zdaniem rzeczniczki prasowej Ministerstwa Finansów nagminnie dopuszczają się nadużyć podatkowych polegających na zaniżaniu przychodów z tytułu opłat za uczestnictwo w kursach.
Niezależnie od tego, czy Ministerstwo ma rację i szkoły jazdy faktycznie oszukują Skarb Państwa, przykład ten dobrze ilustruje politykę resortu, który konsekwentnie zawęża zakres dopuszczalnych zwolnień, najczęściej motywując to uszczelnianiem systemu podatkowego.
Sprawdźmy więc w praktyce, którzy przedsiębiorcy zgodnie z obowiązującym prawem są zmuszeni do zainstalowania kasy fiskalnej.

 

1. Obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej posiadają przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną towarów i usług
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Rozdział 3: Kasy rejestrujące, Art. 111, pkt. 1 w brzmieniu: „Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących”.
Przykład: Przedsiębiorca uruchamia firmę cateringową i podpisuje umowy na dostarczanie posiłków z różnymi firmami oraz instytucjami. Ponieważ są to podmioty prowadzące działalność gospodarczą, nie musi ewidencjonować sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Jednak po pewnym czasie przedsiębiorca otwiera placówkę handlową, w której sprzedaje swoje wyroby także zwykłym klientom (czyli osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej). W tej sytuacji ustawodawca nakłada na niego obowiązek zainstalowania kasy.
Reasumując: kasę fiskalną muszą zainstalować podatnicy prowadzący sprzedaż dla klienta detalicznego.

 

2. Obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej posiadają przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną towarów i usług po uzyskaniu określonego limitu obrotów

 

Choć ustawodawca narzucił przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż detaliczną obowiązek zainstalowania kas rejestrujących, uczynił od tej zasady kilka wyjątków. Jednym z nich jest tzw. zwolnienie podmiotowe, określające górny limit obrotów w przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Jeśli więc w pierwszym roku działalności firma zanotuje obroty mniejsze niż 20 000 zł – przedsiębiorca nie musi instalować kasy rejestrującej. Co więcej – uzyskuje prawo do kontynuowania zwolnienia także w następnym roku podatkowym, a górny limit obrotów ulega wówczas zwiększeniu i ustawowo wynosi 40 000 zł.
Reasumując: obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej nie dotyczy przedsiębiorców, którzy:
– w pierwszym roku działalności nie przekroczyli limitu 20 tys. obrotów,
– w kolejnych latach prowadzenia firmy odnotowali obroty mniejsze niż 40 tys. zł.
Uwaga! Warto podkreślić, iż najprawdopodobniej w roku 2013 wejdzie w życie nowe rozporządzenie, które mocno ograniczy dotychczasowe limity. Zachęcamy więc Państwa do zapoznania się z propozycjami zmian, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Finansów i podjęcia odpowiednich działań dostosowawczych.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
§ 3. 1. pkt. 2 w brzmieniu: Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. również: podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 6;
§ 3. 1. pkt. 7 w brzmieniu: „Zwalnia się również z obowiązku ewidencjonowania do dnia przekroczenia w 2011 r. lub 2012 r. kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy — podatników rozpoczynających sprzedaż w danym roku podatkowym”.

 

 
3. Obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej posiadają przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną niektórych towarów i usług.

 

Istnieje jednak całkiem spora grupa przedsiębiorców, których nie obejmują żadne zwolnienia, niezależnie od tego, czy ich firmy wykazują duże czy małe obroty. W przypadku tych podatników obowiązek zainstalowania kasy powstaje już od pierwszego dnia sprzedaży i jest niezależny od wysokości osiąganego obrotu. Do grupy tej należą m.in. taksówkarze oraz sprzedawcy wyrobów tytoniowych i alkoholowych.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
§ 4. 1 w brzmieniu: Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów:
1) do podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego;
2) przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia;
3) przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami;
4) przy dostawie: części do silników (PKWiU 28.11.4), silników spalinowych wewnętrznego spalania
w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów, (PKWiU 29.10.1), nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1), przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2), części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0), części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0), silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3);
5) przy dostawie:
a) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
b) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1);
6) przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, która nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy;
7) przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie: płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów;
8) przy dostawie wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako
paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU;
9) przy dostawie wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%  oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem dostaw towarów, o których mowa w poz. 42 załącznika do rozporządzenia.

 

4. Przedsiębiorcy, którzy utracili prawo do zwolnienia, mają obowiązek zainstalowania kasy w wyznaczonym przez ustawodawcę terminie
Podatnicy, którzy przekroczyli określony w rozporządzeniu limit obrotów, muszą w terminie dwóch miesięcy rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej.
Przykład: W drugim roku działalności firmy (dokładniej: 5 marca 2012 roku) pan Andrzej Kowalski zanotował obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w wysokości 46 tysięcy zł. Od 1 czerwca 2012 r. pan Andrzej musi zainstalować kasę fiskalną.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
§ 3. 1. pkt. 6 w brzmieniu: „Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy”.

 

 

4 komentarze

  1. Jakie to będzie ograniczenie limitów w 2013? Coś mi się już zdążyło obić o uszy, ale nie usłyszałem jeszcze konkretów. Od trzech lat balansuję tak na granicy – raz mam 34, raz 38 tys… teraz też rok podatkowy się kończy, a u mnie już 29 tys. i znowu się zastanawiam, czy nie przekroczymy. A to jeszcze grudzień, miesiąc świąt i największej sprzedaży przed nami… Mam nadzieję, że obostrzenia będą dotyczyły tylko grup podatników, a nie limitów…

    • Mam dla Pana przykrą wiadomość… Prawdopodobnie od 2013 limit dla osób kontynuujących zwolnienie podmiotowe zostanie obniżony do 20 tys. Tak przynajmniej zapowiada minister Rostkowski.

  2. Co mogę powiedzieć? wpis jest świetny i z przyjemnością się go czyta. Bardzo przydatny, nie da się ukryć. Czekam na kolejne i z chęcią będę wchodzić na tego bloga. Pozdrawiam!

  3. Wyborna stronka ! Pozdrawiam !

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Choose a Rating